LLEI FORESTAL

VALORACIÓ DETALLADA DE LA LLEI FORESTAL.

CARLES ARNAL. Catedràtic d'Ensenyament Secundari en Biologia

PREÀMBUL.

En termes generals es pot considerar conservacionista. Així ho consideren alguns estudis. (Malgrat certes ambigüitats).

Es mencionen reiteradament conceptes com: Desenvolupament sostenible. Producció sostenible. Ús sostenible. Prevenció de l'erosió, Conservació, etc.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

CAP. I. DEFINICIÓ.

Art. 2. El concepte específic de terreny forestal resulta ampliat respecte de la legislació precedent. 2.b) i c).
(Però s'ha suprimit posteriorment l'apartat c).

CAP. II. ÀMBIT.

Art. 5. Independentment del tipus de propietat.

CAP. III. OBJECTIUS.

Art.6. Els objectius de la llei són clarament ecologistes, proteccionistes. Sobretot els primers.
Especialment: 6.1. a), b), c),... i l).

CAP. IV. TITULARITAT I CLASSIFICACIÓ.

Art. 8. Defineix la figura de Boscos de Domini Públic per motius conservacionistes. Són inalienables, imprescriptibles i inembargables.

Art. 9. 1) Defineix els boscos d'Utilitat Pública. Han de ser conservats i millorats.
           2) Defineix els protectors; d'especial valor ecològic.

CAP. V. REGISTRES PÚBLICS.

Secció I.

Secció II. Catalogació.

Art. 13. Crea el catàleg de Forests de Domini Públic. Estableix que constaran necessàriament, varies tipologies.

CAP. VI. COMPETÈNCIES.

Art.18. Crea el Consell Forestal de la Comunitat. Una figura participativa interessant (encarà que només consultiva). Va estar anys sense constituir-se. Finalment, es va constituir, va aprovar el PGOF, i va ser suprimit al poc de temps.
  
TÍTOL II. PLANIFICACIÓ FORESTAL.

Art. 19. L'Inventari forestal: S'ha fet molt deficient.

            Estableix el Pla General d'Ordenació Forestal (PGOF).

Art.20. Entre els criteris que han d'inspirar el PGOF hi ha punts interessants. Especialment els punts: 20.2.a) i b).
        4. Estableix els continguts mínims. Entre ells:
        - Zones de diferents nivells de protecció, segons valor ecològic. No s'ha complit.
        - Zones susceptibles de ser declarades de repoblació obligatòria.

Art. 21. Preveu la creació de Demarcacions Forestals.
         1. Amb criteris geogràfics i dasocràtics. Realment incongruent.

CAP. II. GESTIÓ FORESTAL.

Art. 24. Estableix les ZAU. Zones d'Actuació Urgent. Finalitat clarament proteccionista.
          Estableix set supòsits explícits. Cap s'ha desenvolupat fins ara. Totes les ZAU declarades han estat per fer Tallafocs, que no es mencionen en la llei.
               Açò constitueix una perversió important de la llei.

Art. 25. Estableix els Programes de gestió i millora. No es concreta el concepte ni les característiques.

Art. 26. Estableix els Projectes d'execució. No ho concreta. Es tracta de tales d'explotació de fusta.

CAP. III. REPOBLACIONS FORESTALS.

Art. 27. La CMA fomentarà i desenvoluparà la Regeneració de la Coberta Vegetal. Caldrà un projecte; amb condicionants.
            - Podrà declarar-se repoblació obligatòria en forests privats.
            - Malgrat les aparences: repoblacions irreals, continuistes.

Art. 28. Parla de l'estabilització i regeneració de vessants (cultius abandonats, per exemple) per recuperar-los i evitar degradació.

Art. 29. Estableix un programa especial per garantir la persistència i/o recuperació d'espècies singulars i formacions o ecosistemes especials (dintre del PGOF).
No s'ha desenvolupat.

CAP. IV. APROFITAMENTS.

Art. 30.- Aquest article parla dels aprofitaments forestals, dintre d'una explotació sostenible, fixant l'obligació d'ordenar-los segons la capacitat de càrrega dels ecosistemes i amb unes condicions d'explotació que eviten danys, tant a la vegetació com al sòl. El problema és que no hi ha major concreció d'açò.

Art. 31.- Qualsevol aprofitament forestal en qualsevol terreny requerirà autorització prèvia de l'administració.
Encara que aquesta siga una garantia molt pobra.

Art. 32. Es podrà exigir la justificació de l'origen de les partides de les tales (en relació, per exemple, a boscos cremats).
            Es continua extraient i comercialitzant la fusta cremada.

Art. 33. Es restringeixen les tallades arreu. Només es pot donar autorització en determinats casos. (Arbres morts; Protecció fitosanitària, Tallafocs,..
            Açò permet, no obstant, molts abusos.

Art. 34. 1. S'exigirà autorització per a les roturacions i certes condicions (adequació dels conreus). En la pràctica, poques cauteles. S'han produït molts abusos.

         2. Pedreres. Compromís previ de reconstrucció i adequada repoblació posterior.
                        No hi ha més condicions. Molt pobres cauteles.

        3. Pastures. Han de tindre cura de no danyar ni el sòl ni la capa vegetal. Podran limitar-se o prohibir-se en certs casos. Sense concretar més.
                        Poca definició; poca protecció. S'estan promovent actuacions inadequades.

    4. Caça. Remet a legislació específica. Les autoritzacions poden denegar-se si perjudiquen al bosc.
                        Pobra definició, poca protecció en la pràctica.
                        Els tancats cinegètics presenten moltes irregularitats. També el parany.

CAP. V. ÚS RECREATIU.

Art. 38.2.b) i c).- Queden prohibida la circulació de vehicles camp a través, tret de circuits autoritzats. Podran establir-se limitacions en certes zones.
També s'estabix l'obligació de concedir autoritzacions per a les acampades.
            Es podrà prohibir actuacions generadores de soroll.
                        No obstant això, s'autoritzen encara competicions en terrenys forestals.
                        Hi ha pistes que es converteixen en autopistes els diumenges.
  
TÍTOL III. PROPIETAT PÚBLICA.

Art. 39. La Generalitat incrementarà el seu patrimoni forestal. Cap compromís concret.

Art. 40. Estableix els drets de retracte.

Art. 41. Podrà acordar-se l'expropiació forçosa, segons declaració d'utilitat pública, en base als fins establerts per aquesta llei.
  
TÍTOL IV. ACCIÓ ADMINISTRATIVA.

CAP. I. L'ADMINISTRACIÓ FORESTAL.

Art. 45. Es sometran a informe dels ens locals afectats els instruments d'ordenació i programació forestal.

Art. 46. Es preveuen accions concertades (p. e., Convenis amb ajuntaments i particulars,...)
  
TÍTOL V. ESTATUT DEL DOMINI FORESTAL

CAP. I. CONTINGUT DE LA PROPIETAT FORESTAL.

Art. 48. Les facultats dominicals estaran sotmeses als límits següents (a més dels que estableix la llei de SNU):
            b. Es prohibeix el canvi d'ús dels terrenys forestals... sense autorització.
        c. Els boscos de Domini públic, d'U. P. i Protectors, no poden ser roturats, ni destinats a d'altres usos.
            d. Les repoblacions es faran segons programes, amb autorització prèvia.
            e. Prohibits els aprofitaments no previstos o que superen les autoritzacions.
                        (En la pràctica; escàs control).
f. Obres, instal·lacions, infraestructures, ... han d'ajustar-se a les previsions de la llei.
 (No es concreta més. Indefinit).

CAP. II. DEURES DELS PROPIETARIS.

Art. 49. Deures:
            a. Conservar els forests.
            b. En forest catalogats: programes tècnics de gestió i millora
            c. Introducció de millores per : conservació, producció, i utilització.
                        Eliminació de restes de tales.
                                   Difícil compliment.
  
TÍTOL VI. PREVENCIÓ I REPARACIÓ.

Art. 50. Encara que d'una manera indefinida, sense concretar ni com ni quan; però s'exposa que correspon a l'administració establir mesures adients per a vigilar i prevenir l'erosió, plagues, incendis, ... a més de contrarestar-ne els efectes.

CAP. I. EROSIÓ.

Art. 51. Correspon a l'administració la restauració hidrologicoforestal.
            Mesures necessàries pel manteniment i recuperació de l'estabilitat i fertilitat del sòl, davant l'erosió.
            Poc definit.
No s'ha desenvolupat (o s'ha usat pel contrari: neteges i repoblacions inadequades.)

CAP. II. PLAGUES.

Art. 52. Prevenció i lluita: correspon a l'Administració.

Art. 53. Es pot decretar el tractament obligatori de plagues.
            (Pot usar-se amb greus impactes)

CAP. III. INCENDIS.

Art. 55. Correspon a l'administració la planificació, coordinació i lluita.
            Aprovarà plans sectorials de prevenció d'incendis. (Són una veritable agressió)
            Entitats locals: poden redactar plans locals.

            5. Zones d'alt risc. Els propietaris tenen l'obligació d'adoptar mesures de prevenció.
                        No es concreta, però açò s'usa per fer “neteges de vegetació” i “tallafocs”

Art. 57. Es prohibeix, com a mesura general, l'ús del foc als terrenys forestals, i també la crema de rostolls o d'altres superfícies per labors agràries, als terrenys confrontants o amb una proximitat amb la forest inferior a 500 metres.
            Excepcionalment es poden donar autoritzacions.
Ara el que cal és vigilància i acompliment d'açò.
            4. Els terrenys incendiats hauran de ser repoblats pels propietaris.
                        (Difícil.)

Art. 59.1. Els terrenys incendiats estaran subjectes a prohibicions de classificació o reclassificació urbanística, segons la llei del SNU.
           
2. Els terrenys incendiats no podran ser destinats a la pastura durant els 5 anys següents
Ni podran ser dedicats o transformats en sòls agrícoles (en 20 anys).
            Ni a activitats extractives en 10 anys (excepte autorització expressa i motivada).

            3. Creació del Registre de Terrenys forestals incendiats.
                        No se sap res d'este.

Art. 60. 1. Dipòsits o abocadors de RSU que incomplisquen condicions legals, o inadequats: comunicació als ajuntaments.
            2. Si no s'actua: responsabilitat dels ajuntaments.

CAP. IV. MESURES DE CAUTELA.

Art. 61. Aquest article estableix que la CMA limitarà i/o prohibirà, temporalment, aquells aprofitaments que calga per a assegurar l'èxit dels treballs de reforestació o de la regeneració natural, o aquells on s'haja produït o puga produir-se una degradació o pèrdua greu del sòl o de la capa vegetal.
        61.1. també suspendrà temporalment, l'ús social o recreatiu, així com els aprofitaments consuetudinaris de les forests, quan eixes activitats comporten risc greu per a la conservació i protecció del medi natural.

Art. 62. S'estableix l'obligació de que l'Administració forestal emeta un informe preceptiu anterior a l'aprovació de qualsevol instrument de planificació que afecte a forests o terrenys forestals, i a l'autorització administrativa que corresponga sobre qualsevol projecte o actuació pública o privada que tinga per objecte l'execució  de projectes o la realització d'obres o instal·lacions que afecten forests o terrenys forestals, tret dels casos que estiguen afectats ja per l'avaluació d'impacte ambiental.

     L'efectivitat d'esta mesura dependrà molt dels criteris que s'empren, i aquests no apareixen fixats. En tot cas l'existència de l'informe sempre és un element interessant cas que calga oposar-se a certes actuacions nocives per al medi ambient.

Art. 63.- Fixa l'obligació de sotmetre al procediment d'estimació d'impacte ambiental, els projectes que afecten a terrenys forestals i que figuren en un llistat, en el que s'inclouen alguns casos interessants: xarxes telefòniques, d'aigües, elèctriques, ...; canalitzacions de barrancs i rius; carreteres i camins (excepte en el cas de prevenció d'incendis); rompudes;
          
        El llistat queda incomplet, i la seua eficàcia dependrà dels criteris que s'empren en la pràctica, però potser una ferramenta útil en algunes ocasions. Tanmateix açò s'usa per eximir d'avaluació ambiental les xarxes de tallafocs, les neteges, moltes repoblacions i molts camins forestals, quan els executa la pròpia administració i invoca que es tracta de previndre incendis (sense més justificació).

TÍTOL VII. FOMENT.

CAP. I. MESURES DE FOMENT.

Art. 65. Ajuts i compensacions de l'administració que poden adoptar diferents modalitats.
           Es poden aplicar, per exemple, a activitats tradicionals i turisme ecològic.
La idea és bona en principi, però en la pràctica se subvencionen moltes actuacions incorrectes en matèria de repoblació, prevenció d'incendis, entrada de ramats en tallafocs o de millora forestal (que emparen tales i neteges de sotabosc).

CAP. II. MILLORA FORESTAL.

Art. 67. S'inclou la promoció de la investigació, l'experimentació forestal, etc.
            També activitats educatives.
  
TÍTOL VIII. INFRACCIONS I SANCIONS.

CAP. I. VIGILÀNCIA.

Art. 68. Funcions de vigilància a càrrec de l'administració.
            2. Estableix l'obligació de qualsevol funcionari d'informar les infraccions a la llei que puga conéixer.
            3. Els funcionaris tindran caràcter d'agents de l'autoritat.
            4. Estableix la possibilitat de declarar guardes jurats mediambientals.
            5. Contempla l'acció del voluntariat en determinades tasques.

CAP. II. INFRACCIONS.

Art. 69. Estableix la potestat de sancionar a la CMA.

Art. 70.

Art. 71. L'infractor haurà de reparar el dany causat. Contempla les multes coercitives.


Art. 72. Estableix les infraccions administratives a la llei, entre les quals:
       72.b). Les tallades i tales efectuades sense l'autorització pertinent o notificació prèvia.
      72.d). La utilització de terrenys forestals de manera que puga provocar o accelerar la degradació del sòl o de la capa vegetal.
      72.l). L'omissió de la diligència pertinent o la manca de col·laboració dels titulars dels terrenys forestals, per a prevenir o remeiar els efectes dels riscos per erosió, plagues i malalties o incendis forestals.
            ...
       72.o). Qualsevol altra contravenció dels preceptes d'esta llei de què derive la pèrdua de la capa vegetal o danys greus per a la forest.

Art. 73.2. Entre les infraccions molt greus, s'inclou:
        73.2.a). Les infraccions previstes en l'article anterior de la comissió de les quals resulte o puga resultar la pèrdua de la capa vegetal i de la capa edàfica i potencialment puguen ser causa d'erosió o desertització que afecten superfícies ubicades en espais protegits o sotmesos al règim especial de protecció previst en l'article 29 d'esta llei o a superfícies de més de 20 ha.
        73.2.b). La tala o destrucció sense autorització d'espècies incloses al règim especial de protecció a què es refeix l'article 29 d'esta llei.

Art. 73.3.- Entre les infraccions greus, s'inclou:
        73.3.a). Les infraccions previstes en l'article anterior de la comissió de les quals resulte o puga resultar la pèrdua de la capa vegetal i de la capa edàfica i potencialment puguen ser causa d'erosió o desertització que, sense afectar els espais protegits o sotmesos al règim de protecció previst a l'article 29 d'esta llei, afecten superfícies de 20 ha. o menys.
        73.3.d). Les previstes als apartats a, b, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n i o de l'article 72 d'esta llei.

Cal recordar, tanmateix, que el règim especial de protecció de l'article 29 al qual es fa esment en l'article 73 no està encara definit, ni té cap termini ni criteri per a establir-se.


CARLES ARNAL.
COMISSIÓ FORESTAL D'ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada