7 de juny 2011


SINDICATS, GRUPS EXCURSIONISTES I COL·LECTIUS CONSERVACIONISTES VALOREN NEGATIVAMENT EL NOU PLA FORESAL DE LA CONSELLERIA.

Intersindical, UGT, el Centre Excursionista de Castelló, GECEN, Acció Ecologista Agró, Ecologistes en Acció de la Serranía, la CEVA, l´Arrel d´Ontinyent, i altres entitats de tot el territori valencià han al·legat i valorat de manera molt crítica el nou PLA FORESTAL de la Conselleria de Medi Ambient (PATFOR) que ha estat sotmès recentment a exposició pública.

            El PATFOR tindrà greus conseqüències sobre els ecosistemes forestals valencians i obri la porta a la seua degradació intensificada. Si el projecte sotmès a exposició pública es converteix en decret, es facilitarà enormement la destrucció d’extenses zones forestals, atès que el PATFOR pretén simplificar els tràmits per a una gran quantitat d'activitats en zones forestals, moltes de les quals tenen greus impactes. Segons el projecte elaborat per la Conselleria, al País Valencià hi ha un "excés de protecció de la natura", "un excés de lleis i cal simplificar", cosa que rebaixarà les cauteles, els controls i els mecanismes de vigilància ambiental i es permetrà l'eliminació de la coberta vegetal en grans extensions de les nostres muntanyes.

            La nova normativa permet roturar zones forestals per a convertir-les en agrícoles, incrementar les tales, facilitar la instal·lació d’infraestructures i edificacions, eliminar obstacles per a la mineria, rebaixar cauteles de cara a la urbanització, fomentar l'eliminació de la vegetació per a obtindre energia i ampliar i intensificar les actuals actuacions de silvicultura agressiva, que eliminen la vegetació i obrin grans tallafocs. Si el decret s'aprova, els boscos valencians es degradaran de manera significativa, es perdran grans extensions de cobertura vegetal, l'erosió s’incrementarà i s’alteraran, encara més, valuosos ecosistemes.

            L'excusa per a fer tot açò és la multifuncionalitat i obtindre rendibilitat econòmica del bosc. Aquestes finalitats poden ser acceptables, sempre que realment es compatibilitzen els usos i aprofitaments amb la conservació i que es garantitze sempre la prioritat de les funcions ambientals dels ecosistemes. Si, per una excessiva intervenció i explotació, i una gestió més dirigida a obtindre guanys econòmics, aquestes funcions es perjudiquen, al final perdrem el bosc i les possibilitats d’obtindre un rendiment econòmic continuat i sostenible. Al País Valencià no sobra bosc, ni està ben protegit. Al contrari: els boscos originaris són escassos, la degradació ja és important i el risc d'erosió i desertificació és molt elevat en gran part del territori.

            Sorprèn que la major part de les activitats que es volen promocionar impliquen la degradació del bosc, i que el PATFOR a penes parle de turisme rural, d’agricultura ecològica i d’altres activitats de baix impacte i que tampoc es fomente la creació de llocs de treball, vinculats a la restauració del patrimoni cultural i natural, l'educació ambiental, la vigilància preventiva, la protecció dels ecosistemes, etc. Fins i tot, en el tema de la silvicultura, es segueix apostant per les actuacions amb maquinària pesant i amb greu impacte ambiental, en comptes de fomentar la vigilància, la dissuasió, la regulació d’usos, etc., activitats que no tenen efectes negatius i que poden generar molts llocs de treball. Al contrari, als darrers anys estan retallant-se dràsticament les dotacions materials i humanes de prevenció i de regeneració als boscos valencians, com han denunciat els sindicats.

            El Pla Forestal empra una terminologia aparentment ambientalista, però confon els conceptes ecològics i els usa com a justificació d’una brutal intervenció contra la vegetació natural. En teoria el PATFOR hauria de basar-se en la llei forestal valenciana, però no es mencionen ni una sola vegada els objectius de la llei (bastant proteccionistes, encara que s’apliquen rara vegada) i són substituïts per altres que resulten confusos i contradictoris amb l’esperit de la llei forestal.

            La participació ciutadana que s’usa com a justificació, ha estat limitada i totalment esbiaixada. En totes les reunions de participació, els representants de la conselleria, eren més que tots els demés sectors socials sumats. No hi havien representants sindicals, eren molt escassos els investigadors i els representants ecologistes, mentre que la representació de propietaris forestals, empresaris, caçadors, etc., més que duplicaven als sectors excursionistes, conservadors, sindicalistes i investigadors.

            El PATFOR inclou un Informe de Sostenibilitat Ambiental totalment falsari, que representa una paròdia d’avaluació ambiental. Els impactes negatius de les actuacions proposades s’ignoren o es consideren mínims, sense justificació ni anàlisi (malgrat que hi ha documentació científica i tècnica que demostra el contrari) i els hipotètics beneficis es consideren segurs i molt positius, també sense aportar justificació documental ni argumentació científico-tècnica.

            L’erosió i el risc de desertificació, que es consideren pels científics i les principals institucions com els riscs més importants al nostre territori forestal, s’ignoren en els documents i a penes mereixen atenció. Per contra, es continua defensant una manera de lluitar contra els incendis (tallafocs i eliminació de coberta vegetal) que els científics i molts tècnics consideren poc efectiva, i amb greus efectes secundaris, i no es contemplen alternatives més adequades, que són possibles.

            Aquest projecte de decret constitueix un greu pas enrere en la gestió forestal valenciana i una intensificació dels processos de degradació de les nostres muntanyes.