30 de maig 2014

UNA TALA DE PINS PROVOCA IMPACTES MEDIAMBIENTALS EN EL PERÍMETRE DEL PARC NATURAL DE PENYAGOLOSA.


Recentment, s’han tallat pins amb finalitat d'aprofitament forestal en una finca de propietat privada, situada junt als límits del Parc Natural de Penyagolosa, per la seua banda nord. Encara que aquesta finca no forma part del Parc sí que es troba inclosa en la zona PORN i, per tant, també està sotmesa a mesures de protecció. Aquesta tala ha estat autoritzada per la Conselleria de Medi Ambient, la qual té l’obligació de vigilar el compliment dels condicionants de l’autorització.

Es tracta d’una zona molt sensible amb una gran diversitat de vegetació, sobretot per la proximitat del bosc de roures del Rebollar (declarat hàbitat natural d’interés), el qual no està afectat directament, però sí el seu entorn, i a més a més, s'ha alterat el seu ambient al servir com a via per a treure els arbres tallats.


Els impactes que s’han produït resulten ben evidents i dissortadament són freqüents en aquest tipus de tales. Les restes de la tala (branques, troncs de menor dimensió, etc.) estan escampats per tota la zona, amb el risc afegit que això suposa en un any de sequera com l'actual. Hi ha zones fortament erosionades, especialment les vies obertes per a treure la fusta, a causa de l’arrossegament dels arbres abatuts, i a més, s’ha degradat un tram de camí homologat com a PR (sender de petit recorregut). Impactes que vénen a sumar-se als provocats per les tales de pins que ha promogut la pròpia Generalitat els darrers anys, amb motiu d’una suposada plaga de vesc, donant com a resultat, una forta degradació d’un espai protegit tan emblemàtic com és Penyagolosa.


La Conselleria de Medi Ambient, amb els incompliments del PORN del Parc de Penyagolosa i d’altres normes legals que s’han produït, no està exercint correctament el seu deure de control d’aquesta tala, ni ha instat fins ara, l’adopció de mesures de restauració de les zones afectades.

Bosc Viu exigeix a la Conselleria de Medi Ambient una actuació immediata per tal d’evitar la reiteració d’aquests actuacions, l’adopció de les mesures correctores escaients i l’execució de tasques de restauració mediambiental en la zona afectada.

19 de maig 2014

DEBAT A CASTELLÓ DE LA PLANA

"LA DESPROTECCIÓ DE LA NATURA A CASTELLÓ"
La política de retallades ambientals de la Conselleria de Medi Ambient.


Dimarts 27 de maig del 2014, 19:30 hores
Casal Jaume I de Castelló
(C/ Mare de Déu de la Balma, núm. 1, baixos, Castelló de la Plana)

INTERVINDRAN:
PACO GONZÁLEZ (GECEN)
CARLES ARNAL (ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ)


12 de maig 2014

ANAV I ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ DENUNCIEN DAVANT DE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT LES BRUTALS ACTUACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUSTA CREMADA EN AYORA.

Foto: Asís Casañ

 Les entitats de conservació de la natura s’han adreçat a la Conselleria de Medi Ambient per a que investigue els danys causats, identifique als responsables i els sancione.
Les actuacions d’extracció de fusta cremada massiva, indiscriminada i sense cap respecte al medi ambient, s’efectuen en la zona afectada per l’incendi forestal més greu ocorregut durant 2013 (entre els dies 25 i 26 de juliol) que va cremar més de 800 ha de vegetació forestal arbrada, entre els paratges del Arciseco i Monte Chico, en el terme municipal d’Ayora.

Membre d’ANAV (Asociación Naturalista de Ayora y la Valle) i d’Acció Ecologista Agró han pogut comprovar que, passats pocs mesos de l’incendi, s’inicià l’extracció de la fusta cremada, sense tindre en compte les recomanacions d’organismes ambientals i en contra d’informes científics que desaconsellen aquesta pràctica, ja que compromet greument la regeneració natural de la vegetació cremada, a més a més de fer malbé i desprotegir de forma greu el sòl fèrtil. Cal afegir que, la manera concreta de realtizar els treballs, agreuja encara més, les negatives conseqüències ambientals. Aquestes actuacions es varen iniciar durant els mesos de gener i febrer, i després d’una interrupció, s’han reprès a principis d’abril.


Foto: Asís Casañ

L’extracció de la fusta cremada es realitza usant maquinària pesant que elimina tota la vegetació, inclosa les noves plantes germinades a partir del banc de llavors present en el sòl, o els rebrots post-incendi d’un elevat nombre d’espècies vegetals. També són eliminats els arbres que es cremaren parcialment. Tot plegat, s’interfereix radicalment en la regeneració de la vegetació que s’origina després d’un incedi, ja que moltes de les espècies arbòries i arbustives, encara que es vegen afectades pel foc, poden rebrotar, reconstruint així, l’ecosistema cremat. Altres espècies poder germinar a partir de la llavor, contribuint també a la reconstrucció de la coberta vegetal, protegint el sòl i promovent la regeneració de l’ecosistema. L’actuació descrita elimina de manera dràstica tot aquest procés natural regeneratiu.

Foto: Asís Casañ

Aquest sistema d’extracció massiva i no selectiva afecta també molt negativament al sòl, atès que quedat alterat i desprotgit front a l’erosió, en una zona que inclou forts pendents i, per això, està sotmesa a processos de pèrdua de sòl com a conseqüència de l’efecte de les pluges, especialment greu quan es perd la coberta vegetal protectora. La superfície que s’ha vist afectada ja per aquests treballs es troba al voltant de les 200 ha i continua incrementant-se en aquests moments, perquè els treballs prossegueixen.

Els ecologistes han posat els fets en coneixement de l’administració responsable de la conservació del medi natural, perquè comprove sobre el terreny, la gravetat d’aquests, s’identifiquen els responsables i se’ls sancione, atès que suposen intervencions amb un greu impacte ambiental i poden constituir infraccions de la vigent llei forestal; en concret, dels articles 72 i 73.

(Es considera infracció greu: art. 72.d. “la utilització de terrenys forestals de manera que puga provocar o accelerar la degradació del sòl o de la capa vegetal”, i art.72.oqualsevol altra contravenció dels preceptes d’aquesta llei de què derive la pèrdua de la capa vegetal o danys greus per a la forest”).

Segons l’art.73.2. Entre les infraccions molt greus, s’inclouen les següents:

73.2.a. Les infraccions previstes en l’article anterior de la comissió de les quals resulte o puga resultar la pèrdua de la capa vegetal i de la capa edàfica i potencialment puguen ser causa d’erosió o desertització que afecten superfícies ubicades en espais protegits o sotmesos al règim especial de protecció previst en l’article 29 d’aquesta llei o a superfícies de més de 20 ha.

Foto: Asís Casañ

ANAV i ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ demanen que s’aclarisquen els fets, si bé, hi ha indicis que fan pensar que les actuacions poden estar tolerades i, fins i tot, finançades per la pròpia administració ambiental valenciana. En particular, l’administració manté ajudes per a l’extracció de fusta provinent d’incendis forestals (sota la consideració de biomassa per a finalitats energètiques), en base a fons europeus; una pràctica que només contempla la normativa valenciana en el conjunt de l’Estat espanyol.