12 de maig 2014

ANAV I ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ DENUNCIEN DAVANT DE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT LES BRUTALS ACTUACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUSTA CREMADA EN AYORA.

Foto: Asís Casañ

 Les entitats de conservació de la natura s’han adreçat a la Conselleria de Medi Ambient per a que investigue els danys causats, identifique als responsables i els sancione.
Les actuacions d’extracció de fusta cremada massiva, indiscriminada i sense cap respecte al medi ambient, s’efectuen en la zona afectada per l’incendi forestal més greu ocorregut durant 2013 (entre els dies 25 i 26 de juliol) que va cremar més de 800 ha de vegetació forestal arbrada, entre els paratges del Arciseco i Monte Chico, en el terme municipal d’Ayora.

Membre d’ANAV (Asociación Naturalista de Ayora y la Valle) i d’Acció Ecologista Agró han pogut comprovar que, passats pocs mesos de l’incendi, s’inicià l’extracció de la fusta cremada, sense tindre en compte les recomanacions d’organismes ambientals i en contra d’informes científics que desaconsellen aquesta pràctica, ja que compromet greument la regeneració natural de la vegetació cremada, a més a més de fer malbé i desprotegir de forma greu el sòl fèrtil. Cal afegir que, la manera concreta de realtizar els treballs, agreuja encara més, les negatives conseqüències ambientals. Aquestes actuacions es varen iniciar durant els mesos de gener i febrer, i després d’una interrupció, s’han reprès a principis d’abril.


Foto: Asís Casañ

L’extracció de la fusta cremada es realitza usant maquinària pesant que elimina tota la vegetació, inclosa les noves plantes germinades a partir del banc de llavors present en el sòl, o els rebrots post-incendi d’un elevat nombre d’espècies vegetals. També són eliminats els arbres que es cremaren parcialment. Tot plegat, s’interfereix radicalment en la regeneració de la vegetació que s’origina després d’un incedi, ja que moltes de les espècies arbòries i arbustives, encara que es vegen afectades pel foc, poden rebrotar, reconstruint així, l’ecosistema cremat. Altres espècies poder germinar a partir de la llavor, contribuint també a la reconstrucció de la coberta vegetal, protegint el sòl i promovent la regeneració de l’ecosistema. L’actuació descrita elimina de manera dràstica tot aquest procés natural regeneratiu.

Foto: Asís Casañ

Aquest sistema d’extracció massiva i no selectiva afecta també molt negativament al sòl, atès que quedat alterat i desprotgit front a l’erosió, en una zona que inclou forts pendents i, per això, està sotmesa a processos de pèrdua de sòl com a conseqüència de l’efecte de les pluges, especialment greu quan es perd la coberta vegetal protectora. La superfície que s’ha vist afectada ja per aquests treballs es troba al voltant de les 200 ha i continua incrementant-se en aquests moments, perquè els treballs prossegueixen.

Els ecologistes han posat els fets en coneixement de l’administració responsable de la conservació del medi natural, perquè comprove sobre el terreny, la gravetat d’aquests, s’identifiquen els responsables i se’ls sancione, atès que suposen intervencions amb un greu impacte ambiental i poden constituir infraccions de la vigent llei forestal; en concret, dels articles 72 i 73.

(Es considera infracció greu: art. 72.d. “la utilització de terrenys forestals de manera que puga provocar o accelerar la degradació del sòl o de la capa vegetal”, i art.72.oqualsevol altra contravenció dels preceptes d’aquesta llei de què derive la pèrdua de la capa vegetal o danys greus per a la forest”).

Segons l’art.73.2. Entre les infraccions molt greus, s’inclouen les següents:

73.2.a. Les infraccions previstes en l’article anterior de la comissió de les quals resulte o puga resultar la pèrdua de la capa vegetal i de la capa edàfica i potencialment puguen ser causa d’erosió o desertització que afecten superfícies ubicades en espais protegits o sotmesos al règim especial de protecció previst en l’article 29 d’aquesta llei o a superfícies de més de 20 ha.

Foto: Asís Casañ

ANAV i ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ demanen que s’aclarisquen els fets, si bé, hi ha indicis que fan pensar que les actuacions poden estar tolerades i, fins i tot, finançades per la pròpia administració ambiental valenciana. En particular, l’administració manté ajudes per a l’extracció de fusta provinent d’incendis forestals (sota la consideració de biomassa per a finalitats energètiques), en base a fons europeus; una pràctica que només contempla la normativa valenciana en el conjunt de l’Estat espanyol.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada