2 d’abr. 2014


COL·LECTIUS ECOLOGISTES DENUNCIEN UNA TALA SALVATGE
A LA FINCA LES FERMOSES (CASTALLA).

Els terrenys afectats formen part de la Xarxa Natura 2000, ja que són Lloc d'Importància Comunitària i Zona d'Especial Protecció per a les Aus; també estan inclosos en el Paisatge Protegit de la Serra del Maigmó i Serra del Sit.

Els grups d'Ecologistes en Acció d'Alcoi, de Sant Vicent del Raspeig i d'Alacant, el Grup Naturalista Heliaca (Monòver), el Grup Ecologista Xoriguer (de la Vila Joiosa) i la Societat Espanyola d'Ornitologia (Grup Local d'Alacant) denuncien la realització d'una tala salvatge de pins en la finca Les Fermoses, al terme municipal de Castalla.
Aquesta finca forma part de la Xarxa Natura 2000, tant per la seua condició de Lloc d'Importància Comunitària, com de Zona d'Especial Protecció per a les Aus, les dues més importants figures de protecció ambiental de la Unió Europea. Així mateix, està inclosa en el Paisatge Protegit de la Serra del Maigmó i Serra del Sit.
Segons denuncien els col·lectius ecologistes, des de fa setmanes està realitzant-se una tala en aquesta finca privada, que afecta milers de pins en una superfície possiblement superior a les 50 hectàrees.
Com a conseqüència dels treballs s'ha produït un deteriorament greu del medi a causa de l'excés de vegetació extreta i de la forma en què s'han dut a terme els treballs, clarament dirigits a obtindre el major benefici possible sense cap consideració cap als valors ambientals:
  • s'ha produït una greu afecció a la vegetació arbustiva a causa de l'arrossegament dels arbres talats sencers, sense desbrancar, en zones amb un fort pendent;
  • els peus de pi talats són els més grossos de la serra, com es pot observar en les zones d'acumulació de fusta estreta i si es comparen les soques dels exemplars talats i els individus que romanen en peu;
  • la fusta talada i les restes s'han acumulat a menys de 10 metres dels camins forestals, la qual cosa incompleix les normes legals de prevenció d'incendis forestals (art. 154 del Reglament forestal);
  • s'han ampliat els camins secundaris fins als 7 metres mitjançant l'eliminació de tota la vegetació;
  • part de les actuacions ha coincidit amb l'inici del període de nidificació de diverses espècies forestals amb el perjuí que això suposa per a l'avifauna.

Els ecologistes denuncien que amb les actuacions realitzades s'està afectant negativament diversos hàbitats presents a la zona, tots ells inclosos en la Directiva d'Hàbitats 92/45 i en la Llei de Biodiversitat 42/2007 [ NOTA 1 ].

Justament és la presència d'aquestos hàbitats i la d'algunes espècies protegides de fauna (com ara l'aligot comú -Buteo buteo-, el mussol banyut -Asio otus-, l'àguila serpera -Circaetus gallicus- i nombroses petites aus com la busquereta -Sylvia undata-, pàrids, etc.) la que va fer que la zona on està enclavada la finca afectada per la tala fóra inclosa en la Xarxa Natura 2000 per la Unió Europea a petició de la Generalitat Valenciana.

La zona afectada comptava amb la presència d'una vegetació que havia evolucionat bastant cap a la maduresa i estabilitat, que en aquest espai correspon finalment als coscollars i carrascals. L'eradicació de la vegetació existent suposa un retrocés cap a fases anteriors, en què predominen les plantes que necessiten una major il·luminació del sol i que són altament pirofítiques, és a dir, que tenen una gran propensió a cremar-se. S'han creat, en definitiva, unes condicions ambientals que incrementen el risc d'incendis: major insolació, menor capacitat de retenció d'aigua, més facilitat per a la combustió i més rapidesa de transmissió del foc.

Així mateix s'ha produït una important erosió en bona part de la superfície d'extracció, ja que l'arrossegament dels arbres sencers per terrenys amb un fort pendent ha desproveït el sòl de la vegetació que el protegia.

No sembla, per tant, que l'actuació feta puga justificar-se de cap manera per a lluitar contra els incendis, ja que un dels perills més greus dels incendis, que és l'erosió, ja ha sigut provocat amb la pròpia acció. A més a més, la reducció brutal de biomassa i la simplificació d'un ecosistema ja prou madur farà que augmente la possibilitat d'incendi i la seua transmissió.

L'aprofitament excessiu, tant de biomassa com de fusta, sembla que no és el més adient per a les nostres formacions arbòries en territoris amb una pluviometria baixa i molt irregular, on han de ser considerades com a boscos protectors. En aquest sentit, la política de promoció de l'extracció de biomassa forestal per part de la Conselleria resulta molt preocupant, ja que sembla que es pretén impulsar cegament aquesta activitat sense considerar les greus conseqüències que pot comportar si no es regula estrictament i es supedita a la conservació de la natura.

El fet de que la zona estiga inclosa en nombroses figures de protecció (Xarxa Natura 2000, ZEPA, Paisatge Natural Protegit) fa que siga encara més important l'estudi previ d'actuacions d'aquest tipus sobre l'estat dels ecosistemes i les espècies del paratge. És per això encara més incomprensible la tolerància de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, que se suposa que ha de vetlar pel manteniment del patrimoni natural dels valencians.

Per totes aquestes raons, els col·lectius ecologistes denunciants exigeixen a la Conselleria la immediata paralització d'aquestes activitats i li sol·licitaran una còpia de l'expedient d'autorització de la tala. També anuncien que estan estudiant presentar una denúncia a la Comissió Europea per aquestos fets i demanaran que s'investigue la possible destinació de fons europeus a una actuació que vulnera la normativa comunitària de protecció ambiental.


NOTA 1:
Denominació Directiva Hàbitats
Comunitat Vegetal
Codi hàbitat
Formació vegetal
Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia
Quercetum rotundifoliae
9340
Carrascars
Matollars arborescents de Juniperus sp. pl.
Rhamno-Quercetum cocciferae
5210
Coscollars amb sabines
Matollars termomediterranis i pre-estèpics
Helianthemo-Thymetum piperellae
5330
Matollars
Zones subestèpiques de gramínies i anuals del Thero-Brachypodietea
Teucrio-Brachypodietum retusi
6220 (*)
Pasturatges
(*) Hàbitat prioritari
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada